Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne zrzeszone w FSNT-NOT


Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

( PSRWN )

Podstawowym celem PSRWN jest wyrażanie dążeń i osiągnięć środowiska Rzeczoznawców oraz występowanie na rzecz jego potrzeb wobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych i społecznych.

Prezes: mgr inż Henryk Paszkowski
Sekretarz:

www: - email: henrykpaszkowski@vp.pl tel: 603 210 525

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

( PZITS )

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Gdańsku skupia osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością zawodową i społeczną w dziedzinach: ogrzewnictwa, ciepłownictwa, gazownictwa, wodociągów i kanalizacji, wentylacji, klimatyzacji, ochrony środowiska. Celem Zrzeszenia jest szerzenie wiedzy i postępu technicznego w dziedzinach objętych zakresem działania a także podnoszenie i weryfikacja kwalifikacji zawodowych członków i innych osób pracujących w specjalnościach Stowarzyszenia oraz doradztwo techniczne.

Prezes: Piotr Korczak
Sekretarz: Anna Gostańska

www: www.pzitsgdansk.pl email: pzits_gda@wp.pl tel: 502-236-064

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

( PZITB )

Podstawowymi celami PZITB są m. in.: dbanie o właściwy poziom zawodowy i etyczny oraz godność i solidarność swoich członków, rozwój myśli technicznej i organizacyjnej budownictwa, dbanie o wysokie kwalifikacje kadry technicznej budownictwa i udzielanie pomocy w rozwoju zawodowym członków Związku, ochrona praw zawodowych swoich członków, reprezentowanie niezależnej opinii i wypowiadanie się w sprawach dotyczących budownictwa i jego uregulowań prawnych, prowadzenie rzeczoznawstwa budowlanego, ochrona środowiska w procesie projektowania, realizacji i użytkowania obiektów budowlanych i dbanie o zachowanie wartości kulturowych istniejących obiektów budowlanych, a także organizowanie życia koleżeńskiego, pomocy zawodowej i samopomocy koleżeńskiej.

Przewodniczący: dr hab. inż. Elżbieta Urbańska-Galewska
Sekretarz: mgr inż Marek Zackiewicz

www: www.pzitbgdansk.pl email: biuro@pzitbgdansk.pl tel: 58 301 16 18

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

( SEP )

Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest największą w Polsce pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz użyteczności społecznej i publicznej założoną w 1919 roku przez inżynierów - przedstawicieli przemysłu elektrotechnicznego. Stanowi dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa wiąże się szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością. Zakres działalności obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. Siedziba Gdańskiego Oddziału SEP - Dom Technika NOT, ul. Rajska 6. Godziny pracy Biura SEP: poniedziałek - 12.00 - 19.00 wtorek - 8.00 - 15.00 środa - 8.00 - 15.00 czwartek - 12.00 - 19.00 piątek - 8.00 - 15.00

Prezes: dr inż. Stanisław Wojtas
Sekretarz: Przemysław Minkowski

www: www.sep.gda.pl email: sep@sep.gda.pl tel: 58 301 49 24

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

( SGP )

W siedzibie Oddziału nie są pełnione stałe dyżury. Można się umawiać na indywidualne spotkania za pośrednictwem powyższych numerów i adresów kontaktowych. Działalność SGP skupia się na trzech polach: zawodowym, naukowo-technicznym i koleżeńskim. Celem SGP jest: zrzeszanie inżynierów i techników ze specjalnością z zakresu geodezji i kartografii oraz innych osób wymienionych w rozdziale III, współdziałanie z właściwymi jednostkami w zakresie rozwoju techniki i produkcji, wdrażanie osiągnięć naukowo-technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w zakresie bhp, ochrony pracy i zawodu, a ponadto szkolenia kadr, podnoszenie poziomu wiedzy, kultury technicznej i kwalifikacji oraz kształtowanie właściwego poziomu etyki zawodowej członków Stowarzyszenia, popularyzacja w społeczeństwie zagadnień technicznych i ekonomicznych z dziedziny geodezji i kartografii, inicjowanie, popieranie i prowadzenie wymiany doświadczeń organizacyjnych i naukowo-technicznych z zagranicą, reprezentowanie w kraju i za granicą inżynierów i techników zrzeszonych w SGP.

Prezes: mgr inż. Ryszard Rus
Sekretarz: Barbara Kaczmarczyk


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

( SITK )

Celem powołania Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP było rozwijanie techniki w dziedzinie inżynierii lądowej, komunikacji i transportu, reprezentowanie kadr inżynieryjno-technicznych wobec władz państwowych i związkowych, podwyższanie kwalifikacji zawodowych tych kadr oraz ochrona zawodu i organizowanie samopomocy koleżeńskiej. Obecnie zgodnie ze statutowym zapisem Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK RP), powszechnie używające skrótu SITK, jest organizacją naukowo-techniczną o celach niekomercyjnych, działającą na rzecz transportu, przede wszystkim dla dobra swoich członków.

Prezes: Włodzimierz Kubiak
Sekretarz: Witold Kamiński

www: - email: hw.kubiak@op.pl tel: 58 321 84 98

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa

( SITLiD )

Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Gdańsku jest organizacją propagującą rozwój nowoczesnej myśli, zajmującą się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych swoich członków oraz popularyzowaniem w społeczeństwie wiedzy z zakresu leśnictwa, drzewnictwa i ochrony środowiska. Organizuje szkolenia zawodowe, konferencje, sympozja, wykłady oraz wyjazdy techniczne krajowe i zagraniczne. Prowadzi także działalność wydawniczą. Gdański Oddział skupia około pięciuset członków będących przedstawicielami Lasów Państwowych, Biura Urządzania i Geodezji Leśnej oraz branży drzewnej. Rozwija również współpracę z organizacjami skupiającymi leśników oraz przedsiębiorstwa leśne i drzewne w innych krajach mającą na celu zdobywanie wiedzy i wymianę doświadczeń.

Prezes: dr inż. Janusz Mikoś
Sekretarz: mgr inż. Sławomir Kuliński

www: www.sitlid.gda.pl email: sitlid@gdansk.lasy.gov.pl tel: 58 321 22 69

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

( SIMP )

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich jest stowarzyszeniem naukowo-technicznym o zasięgu ogólnopolskim, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydz. Gosp. KRS - pod numerem 0000152811. Oddział Gdański SIMP skupia wysokiej klasy rzeczoznawców i dyplomowanych rzeczoznawców w różnych specjalnościach, którzy uprawnieni są do wykonywania: • Opinii o innowacyjności do wniosków o dotacje wspierane funduszami UE, • Opinii technicznych, • Ekspertyz, • Projektów technicznych • Projektów technologicznych, • Wycen pojazdów maszyn i urządzeń.

Prezes: Jerzy Łabanowski
Sekretarz: Jadwiga Branicka

www: www.simpgda.pl email: simpgda@wp.pl tel: 58 321 84 70

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

( SITO )

Prezes: inż. Ryszard Zygmunt
Sekretarz: -

www: email: tel:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

( SITP )

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) jest organizacją naukowo-techniczną, która została utworzona w 1983 r. Jest stowarzyszeniem samorządnym, samofinansującym się zrzeszającym inżynierów, techników pożarnictwa, a także osoby posiadające wykształcenie co najmniej średnie i związane zawodowo z ochroną przeciwpożarową.

Prezes: Marek Zabrocki
Sekretarz: Ewelina Szmytke

www: www.sitp.gdansk.pl email: sitp.gdansk@wp.pl tel: 665 095 120

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

( SITPChem )

W siedzibie Oddziału nie są pełnione stałe dyżury. Można się umawiać na indywidualne spotkania za pośrednictwem powyższych numerów i adresów kontaktowych. Misją Stowarzyszenia jest propagowanie/upowszechnianie wiedzy inżynierskiej i patriotyzmu gospodarczego, z dbałością o wzajemną jedność interesów inżynierów i techników i przemysłu chemicznego.

Prezes: prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec - Pietrenko
Sekretarz: Anna Adam

www: - email: kawalecb@gmail.com tel:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowalanych

( SITPMiB )

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych - w skrócie SITPMB jest twórczą organizacją o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz użyteczności społecznej i publicznej. SITPMB stanowi dobrowolne i samorządne zrzeszenie inżynierów i techników wszystkich specjalności oraz innych osób fizycznych i prawnych działających w dziedzinie budownictwa, wytwarzania, stosowania i rozpowszechniania materiałów budowlanych, szkła i ceramiki.

Prezes: mgr inż. Zofia Załuska - Kurbiel
Sekretarz: inż. Tadeusz Leśko

www: - email: zg.gdansk@sitpmb.pl tel: 58 347 77 86

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

( SITPNiG )

Celem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, jest wykorzystanie potencjału środowiska inżynierów i techników przemysłu naftowego i gazowniczego dla dobra gospodarki narodowej i członków Stowarzyszenia.

Prezes: inż. Zdzisław Nowak
Sekretarz: Aleksandra Osuch

www: www.sitpnig.net.pl email: sitpnig-gda@neostrada.pl tel: 58 301 28 61 w.318

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

( SITSpoż )

Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego jest organizacją społeczną, zrzeszającą kadrę inżynieryjno – techniczną przetwórstwa rolno – spożywczego. Głównym celem Stowarzyszenia jest udział w rozwijaniu nauki i techniki w gospodarce żywnościowej. Zadaniem SITSpoż jest podkreślenie rangi inżynierów i techników polskiego przemysłu spożywczego i propagowanie osiągnięć wyróżniających się członków. Stowarzyszenie jest właścicielem 7 tytułów wydawniczych - czasopism branżowych: Przemysł Spożywczy, Gospodarka Mięsna, Przegląd Piekarski i Cukierniczy, Przegląd Zbożowo – Młynarski, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, Przegląd Gastronomiczny, Продовольствие, które spełniają ogromną rolę w kształtowaniu wiedzy i świadomości polskiego społeczeństwa. W ramach struktury Stowarzyszenia działają jednostki branżowe - Rady Krajowe o ogólnopolskim zasięgu, np.: Winiarstwa i Miodosytnictwa, Drożdżownictwa, Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw, Przetwórstwa i Zamrażalnictwa Owoców i Warzyw, Krajowe Forum Piekarzy i Cukierników.

Prezes: Lubomira Kozłowska
Sekretarz: Mirosław Murczkiewicz

www: - email: - tel: 58 321 84 69

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych

( SITWM )

Obszarem działania Stowarzyszenia jest gospodarowanie wodą, budownictwo wodne, inżynieria morska, melioracja wodna, łąkarstwo, inżynieria sanitarna wsi, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego. Dodatkowo zrzeszony jest Zespół Rzeczoznawców tworzący Terenową Grupę Rzeczoznawców w Gdańsku.

Prezes: mgr inż. Wacław Tyborowski
Sekretarz: Artur Ryster

www: www.sitwmgdansk.pl/ email: w.tyborowski@wp.pl tel: 723087757

Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej

( SWTP )

Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej to organizacja pozarządowa, której celem jest wspieranie i promowanie polskich osiągnięć oraz przygotowywanie młodzieży do pracy w Polsce. Bieżąca działalność Stowarzyszenia to przede wszystkim podejmowanie wyzwań i inicjatyw mających na celu wspieranie polskiej przedsiębiorczości.

Prezes: mgr inż Łukasz Zieliński
Sekretarz: -

www: www.swtp.pl email: biuro@gdansk.swtp.pl tel: 693 642 700

Towarzystwo Okrętowców Polskich

( TOP KORAB )

W siedzibie Oddziału (w Domu Technika pok. 321) nie są pełnione stałe dyżury. Można się umawiać na indywidualne spotkania za pośrednictwem powyższych numerów i adresów kontaktowych, lub śledzić stronę Internetową www.topkorab.prg.pl, na której umieszczane są informacje o planowanych spotkaniach. Towarzystwo Okrętowców Polskich „KORAB”, działa w ramach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP na prawach oddziału, jako społeczne ogniwo organizacyjne o charakterze naukowo-technicznym, prowadzące działalność w zakresie szeroko pojętej gospodarki morskiej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przemysłu okrętowego.

Prezes: Krzysztof Wróbel
Sekretarz: -

www: www.topkorab.org.pl email: tel:

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Gdańsku

( WKTiR )

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Gdańsku jest Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym. Jest Członkiem Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie. Posiada osobowość prawną KRS 0000217158, Regon 001000835.

Prezes: inż. Tadeusz Wilczarski
Sekretarz:

www: - email: wktirgdansk@poczta.onet.pl tel: 58 301 12 36