Nasza oferta techniczna obejmuje:


Projekty, opinie, orzeczenia i ekspertyzy techniczne:

konstrukcyjno – budowlane, morskich budowli hydrotechnicznych, drogowe, kolejowe, mykologiczne, konstrukcji drewnianych, hydrologiczne, maszyn i urządzeń, instalacji cieplnych, instalacji sanitarnych (c.o. i c.w.u.). termowizyjne


Wyceny, operaty szacunkowe:

nieruchomości gruntowych i zabudowanych, lokali oraz obiektów budowlanych, gruntów rolnych, upraw, wartości udziałów w spółce, wartości jednostek pływających i pogłębiających (statki, jachty, pogłębiarki itp.) aparatury medycznej, maszyn i urządzeń, środków transportu m.in. do celów leasingowych, wyceny szkód rolnych.


Badania:

stanu wytrzymałości konstrukcji: fundamentów, ścian, stropów, więźby dachowej, podłoża gruntowego, geodezyjne i geologiczne, fizyko-chemiczne i biologiczne wód i ścieków, izolacyjności akustycznej (hałas i wibracja), testy akceptacyjne (okresowe) urządzeń w pracowniach diagnostyki obrazowej.


Dla podmiotów leczniczych oferujemy: projekty osłon stałych w pracowniach diagnostyki obrazowej, orzeczenia stanu technicznego aparatury medycznej, doradztwo przy projektowaniu technologii medycznej, opisy przedmiotów zamówienia na zakup środków trwałych - urządzenia medyczne, systemy sanitarne, diagnostyczne i pozostała aparatura medyczna)


Branża IT :

systemy IT - infrastrukturalne


Okresowe przeglądy techniczne obiektów budowlanych (roczne oraz pięcioletnie) wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego w pełnym zakresie.


Inwentaryzacje do celów podatkowych, czynszowych, zmian podziału pomieszczeń, remontu bądź rozbiórki budynku, obliczenie pow. użytkowej,


Audyty oraz świadectwa energetyczny budynków (w tym: analiza aktualnego stanu budynku, weryfikacja przyjętych parametrów, przegląd możliwych usprawnień, określenie nakładów inwestycyjnych, obliczenie oszczędności z przedsięwzięć, analiza ekonomiczna, określenie zalecanego zakresu prac).


Badania termowizyjne budynków i instalacji.


Kosztorysy inwestorskie, ofertowe, powykonawcze, przedmiary robót, opracowanie oraz weryfikacja (rzeczoznawca kosztorysowy).


Tłumaczenia z języka polskiego i na język polski niemal we wszystkich językach zarówno dokumenty oficjalne jak i teksty techniczne m.in. akty prawne, normy, tłumaczenia przysięgłe.


Opinie o innowacyjności technologii na postawie ustawy z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej ( Dz. U. 2008, NR 116, poz. 730).


Projekty, montaż oraz serwis przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków, oczyszczalni dla domów wielorodzinnych, gruntowych wymiennikach ciepła itp. Inne niewymienione.


KONTAKT

tel. +48 790 731 224

e-mail: ekspertyzy@gdansk.enot.pl