11.07.2024

12:00

Egzaminy na uprawnienia kwalifikacyjne elektryczne, energetyczne i gazowe w DOMU TECHNIKA NOT w Gdańsku

430.00

NETTO/PLN

2024

7 DNI Gdańsk

NETTO / PLN


Pomorska Rada FSNT NOT w Gdańsku zaprasza do Domu Technika na egzaminy na uprawnienia kwalifikacyjne. Egzaminy przeprowadza powołana przez Prezesa URE komisja nr 421/123/22/21


ORGANIZATOR

Pomorska Rada FSNT-NOT w Gdańsku


TERMINARZ

Czwartek 2024-07-11 12:00
Czwartek 2024-07-25 12:00
Czwartek 2024-08-08 12:00
Czwartek 2024-08-22 12:00
Czwartek 2024-09-12 12:00
Czwartek 2024-09-26 12:00
Czwartek 2024-10-10 12:00
Czwartek 2024-10-24 12:00
Czwartek 2024-11-07 12:00
Czwartek 2024-11-21 12:00
Czwartek 2024-12-05 12:00
Czwartek 2024-12-19 12:00


MIEJSCE

Dom Technika NOT w Gdańsku
Rajska 6
80-850 Gdańsk


INFORMACJE

UWAGA!!! OD 01 LIPCA 2024r. zmiana opłaty za egzamin (uprawnienie) - NOWA cena (opłata) wyniesie 430zł! Nowa stawka za uprawenienie będzie obowiązywać do końca 2024r.

------------------------------------------------------------!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--------------------------------------------------

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki powołał przy Pomorskiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku Komisję Kwalifikacyjną nr 421 / 123 / 22 / 21. 

Komisja uprawniona jest do sprawdzania kwalifikacji osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń energetycznych, elektrycznych, cieplnych i gazowych oraz nadawania tym osobom świadectw kwalifikacyjnych wymaganych przepisami ustawy Prawo Energetyczne.

 W swojej ofercie posiadamy  egzaminy  w zakresie:

• Sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji – Grupa I

• Sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji – Grupa II

• Sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji – Grupa III

• Sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru – Grupa I

• Sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru – Grupa II

• Sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru – Grupa III

Grupa I E, D urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne

Grupa II E, D urządzenia wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i                       zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Grupa III E, D urządzenia, instalacje i sieci gazowe


Egzaminy  realizowane są w Domu Technika NOT w Gdańsku przy ulicy Rajskiej 6. 

Po każdym realizowanym seminarium szkoleniowym lub szkoleniu przeprowadzany jest egzamin.


Istnieje możliwość realizacji egzaminu w siedzibie klienta!


Aby przystąpić do egzaminu należy spełanić następujące kryteria:

1. na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392), osoba chcąca przystąpić do egzaminu musi, wg paragrafu 6 ustęp 2 Rozporządzenia, posiadać następujące udokumentowane potwierdzenie posiadania wiedzy

"1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,

2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,

3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,

4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski

– w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci"

dodatkowo gdzie wg pargrafu 6 ustęp 3  Rozporzadzenia definiuje się i tłumaczy co lub kto może potwierdzać POSIADANIE WIEDZY:

"1) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

2) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;

4) zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia."

2. dokonać wpłaty kwoty na poniższe konto przez egzaminem, tak aby kwota była zaksięgowana na koncie najdalej w przededniu daty egzaminu oraz dostarczyć kopie potwierdzenia przelewu w dniu egzaminu.

Osoby, które nie zastosują się do powyższego i nie dostarczą kopii wymaganych potwierdzeń NIE będą dopuszczone do egzaminu!

Nr Konta: Santander Bank Polska S.A.  04 1090 2590 0000 0001 2331 7674

Istnieje możliwość płatności KARTĄ. Terminal płatniczy znajduje się w pokoju 108.

Opłata za wydanie DUPLIKATU uprawnień wynosi 75 zł od jednego uprawnienia.
 

Proszę pamiętać!!!

  1. Aby nabyć uprawnienia np. w 3ch grupach na stanowisku eksploatacji należy wpłacić 3 x kwotę egzaminu. lub np. w 3ch grupach na wszystkich stanowiskach - 6 x kwota egzaminu;
  2. Na egzamin przychodzimy z wypełnionym wnioskiem wydrukowanym dwustronnie i wypełnionym pismem DRUKOWANYM;
  3. Aby otrzymać fakturę VAT, np na firmę osoby egzaminowanej, to zgodnie z obowiązującym od 1.1.2020 roku przepisem, należy to zgłosić w chwili dokonywania transakcji tj zapłaty za usługę.


Wnioski do egzaminu kwalifikacyjnego w Domu Technika NOT w Gdańsku


Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na staniwisku dozoru_GRUPA 1_E1.pdf

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na staniwisku dozoru_GRUPA 2_E2.pdf

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na staniwisku dozoru_GRUPA 3_E3.pdf

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na staniwisku dozoru_GRUPA 1_D1.pdf

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na staniwisku dozoru_GRUPA 2_D2.pdf

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na staniwisku dozoru_GRUPA 3_D3.pdf


DODATKOWE INFORMACJE


58 321 84 01

szkolenia@gdansk.enot.pl

DODATKOWE INFORMACJE


Szkolenia
Pomorska Nagroda Jakości
Wynajem sal konferencyjnych
Szkolenia